Monthly Archives jannewaris 2013

Tiemersma goes PVV + Updeet

Heden ja, ik soe der hinne, mar troch alle drokte om myn ferhuzing hinne hie ik it hielendal fergetten: de Nijjiersgearsit fan it Skriuwersboun. Faaks ek mar better ek da’k der net by wie, want dy taspraak fan Koos Tiemersma, aldergeloks ôftredend as foarsitter fan it Boun,… Ik moat der fan spuie. Fuort mei de […]

Dus

Hjoed op ensafh: Duo von Däniken

Hjoed pleatst op nû. 81 fan ensafh.nl : de nijste Duo von Däniken! Slokke en spuitsje foar bern… Doare jo hjir wol op te klikken?

Argivearre omkoal + Updeet

Hjoed krige ik berjocht dat ik myn âlde weblog, yn it ferline noch as web-log skreaun, oersette koe nei WordPress.com. De omkoalen dêr hawwe in soad informaasje fernield. It moaie blog fan Albertina Soepboer bygelyks. Wat bin ik bliid dat ik de brot no sels behear fia myn eigen wordpress. Mar it âlde blog moat […]

Meiwurkers ensafh

Sechs Hölderlin-Fragmente

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KfsYO6BV12U[/youtube]

Wôld, Wôld, Wôld!

Sjoch ris oan, in spesjale opdracht foar Knilles, skreaun troch omke Friedrich! It stiet foaryn de nije dichtbondel Wôld, Wôld, Wôld! fan Martinus Benders. Keapje dy bondel – hiel sterk en apart!   Waarmje aanst in bakje iten op.

Ut de argiven: Farsk 76

fan web.archive.org in side fan Farsk, de foarrinner fan ensafh. Troch mysels ûntwurpen. It koe minder, al sis ik it sels. Ek ensafh lûkt meikoarten in nij jaske oan. Mar dat jaske meitsje ik net sels diskear. Klik op it plaatsje foar in side út 2006. Doe wie der ek al Fryske literatuer.

No sa!

Besprekken Dam bywurke: Ikader

fan Eeltsje Hettinga. Klik hjir.