Monthly Archives jannewaris 2013

Wenje yn in helikopter

Ha moai, it liket der op dat ik in wenning haw yn Ljouwert, moandei falt it beslút, it sil grif trochgean. In hiel moai hokje. Yn it sintrum! Mei sicht op it wetter. Dat hiel goed ferglykber mei wat ik no haw hjir yn Snits, ik gean der seker net op achterút, kwa romte op […]

“The Lament of the Old Woman of Beare” 10th Century Irish Poem

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=65CWjdVcBmg[/youtube] EBB TIDE to me as of the sea! Old age causes me reproach. Though I may grieve thereat — Happiness comes out of fat. I am the Old Woman of Beare, An ever-new smock I used to wear: Today — such is my mean estate — I wear not even a cast-off shift. It […]

Guntram, Richard Strauss

De earste opera fan Richard Strauss. Noch swier ûnder de ynfloed fan Wagner, mar dat jout neat.   [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=LOusCoHDIzU[/youtube]

Wrâldfrjemde takomst

Neffens Abe de Vries is it hast net mear mooglik en jou in Frysktalige dichtbondel út. En dêrom kundiget er oan dat er stoppet mei it meitsjen fan Frysktalige dichtbondels. Wy sille sjen, oer in pear jier, dan leit der wol wer in nije Abe op it kokosmatsje.  Der binne ommers noch wol Fryske útjouwers […]

Sop fan brune Skriuwers

No sa! It Skriuwersboun hat in nije side, sa ûnduts de altyd warbere reachmaster fan ensafh. En… it sjoch der net iens sa ferskriklike beroerd út. No, hoech ik it net mear te dwaan. Dus. Drok, benammen online, mei de Ljouwerter huzejacht. Ik stean al earne op nûmer ien… Efkes in offisjeel berjocht fan de […]

Longing Under the Moon, by Attila Jozsef

Mear oer Atilla Jozsef: http://nl.wikipedia.org/wiki/Attila_J%C3%B3zsef Wa set him ris oer yn  it Frysk? Nee, ik kom der sels net oan ta. Fassinearjende poëzij! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=xyFbluVPiaU[/youtube]

Nèt gearstald troch Teake O.

Ik krige juster in moai presintsje yn ‘e brievebus! In pakje út it fiere Frânske Baskelân:   Josse de Haan is ien fan de dichters dy’t yn dizze antalogy fertsjintwurdige is. No bin ik tafallich in grut leafhawwe fan blomlêzingen, antalogiën en sa fierder, dat ik sil de bondel mei in soad oandacht lêze!

Smashing Pumpkins – Siamese Dream (Full Album)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=2HeGu6-Ji7E[/youtube]

Siegfried Wagner “Prelude zu Sonnenflammen”

Muzyk fan de soan fan Richard (1869-1930) [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-SsULYf9VDc[/youtube]