Monthly Archives febrewaris 2013

Vaughan Williams: “Sinfonia Antarctica”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=HXrPhyodC74[/youtube]

Pizza by de Mac

Heden! Van der Bundt hat hjoed dochs wol, achter syn Mac -yn de omkriten fan Boalsert- by Knilles op besite west! Gean sa troch bêste man! Ja, de Grutte Broer hâldt jo yn ‘e gaten! Dat ik hjir wat minder skriuw hat fansels te krijen mei de ferhuzing, en sleauw ynternet fia sa’n webstick. Dus. Pizza […]

Gerard Reve: Eendje Kwak

Foar… [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-HrBZNyTNMw[/youtube]

Hildegard Behrens: Brunhilde

Ja hear, Knilles is goed oerkaam fan Snits nei Ljouwert. Juster it twadde diel fan de Wagnersyklus meimakke. In moaie belibbing! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dpzwvlEVLgM[/youtube]

Snits: Betanke! Ljouwert: here we come!

   

Knilles yn Byld by de Omrop

Hmm… Altyd in probleem nei myn eigen kop te sjen. Fyn wol dat de Omrop der in frijwat negatyf filmke fan makke hat. Der hong hielendal gjin tryste sfear, wat in flauwekul! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=-VFqJRi329I&list=UUw1d4l8j8PaDSr2CqsZU4wg&feature=player_detailpage[/youtube]

in another way – m b v – my bloody valentine

Hawwe jo him al yn ‘e hûs beppe? De nije My Bloody Valentine bedoel ik fansels. Efkes wenne, pear kear draaie:  prachtplaat! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6oXJus1ajIU[/youtube]

Efterbaks boek + updeet

Sjoch, dat hiele Facebook… It is eins foar efterbakse figueren, dy’t harren praatsjes rûnstruie, sûnder dat dejinge dêr’t it om giet it lêze kin. In prima medium dus foar Aapke de Vries. Mar… lykwols… Knilles kin it al lêze hear Aapke! Ek al hat it digi-Aapke my in blokkade oplein. seedyksterfeartfisk: Oer de ynterpretaasje fan […]

It Aapke kin net lêze

No hie ik my sa foarnommen net mear oer Aapke de Vries te skriuwen. Mar ut mut. Wat wie dat in om te spuien larmoyant stikje fol selsbeklach… Us Aapke wol út Fryslân wei, elkenien wol ús Aapke pleagje en dat wylst er sels nea ien kwea docht… Mar Aapke de Vries hat noch mear […]

Wagner: Der Ring des Nibelungen (La Fura dels Baus/Mehta)

No snein yn de Harmonie te Ljouwert. Wy binne der by! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=osoKrvetnpU[/youtube]