Cornelis van der Wal

Moanne: maart 2013

 • The Raveonettes – Attack Of The Ghost Riders

  [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1gQEvupSrRY[/youtube]

 • Soarte fan foarsitter

  No, sjoch ris oan: de hear Abe de V. hat it bloch fuorthelle mei myn privé mails. Ik haw lykwols fansels in kopy bewarre, en dêr geane wy gewoan fierder mei oan de slach, juridysk sjoen. Lês ek it grappich bedoelde blochke fan de, no noch, foarsitter fen it Skriuwersboun. Fansels, it stikje is yn…

 • Requiem foar it krantefrysk

  Hjoed waard bekend dat de Ljouwerter krante en it Dagblad van het Noorden de lapen gearsmite. Jo hoege gjin pessimistyske profeet te wêzen om te foarsizzen dat soks de ein fan it lêste bytsje krantefrysk wêze sil… http://youtu.be/u3-UtDpFReoj

 • Juridyske mûnen

  Sa, it juridyske net slút him stadich mar ûnferbidlik om Abe de V. hinne… De mûnen begjinne te draaien… Dêrom in fleurich stikje muzyk! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qHYOXyy1ToI[/youtube]

 • Sneker Hölderlin

  Dat wie wer in moaie middei, by de Sneker Middag juster. Al wat apart om dêr werom te kommen, it wie krekt of hie’k der nea fuortwest. Mar wat der ek bart: ik bin diplomearre Sneekoloog, dat pakke se my net mear ôf. Mei ik oannimme, alteast. Ek efkes by myn âlde wente delrûn, der…

 • Fannemiddei: Sneeker middag + updeet

  Fannemiddei wer werom nei Snits! Sûnt ik dêr net mear wenje giet it mâl yn de stêd fan de Wetterpoarte… Moard, mishannelingen, neam mar op… Elkenien is wolkom by de Sneeker Middag. Jo eigen Knilles draacht ek foar. Ja Abe de V. mei ek komme, dan drinke wy gesellich in bakje kofje of wat sterkers……

 • Abe de Vries ferbrekt emailgeheim

  Abe de Vries is lilk op Knilles. En ferbrekt de etikette dat jo in oar syn email net iepenbier meitsje meie. No sa. En dat soe ien fan myn útjouwers wurde moatte. Ik bin bliid dat ik dêr yn elts gefal fan ôf bin. It begruttet my oars al om Chrétien Breukers, dy it goede…

 • Dichter biedt oan: positive resinsje fan syn eigen boek

  Eigenaardich hear… Soks hie’k noch nea meimakke. In skriuwer dy’t oan it leuren is mei in (fansels positive) resinsje oer syn bondel. Abe de Vries docht it! Op Facebook skriuwt er: ‘Literêr Tydskrift Ensafh wol it stik – fansels – net pleatse op syn site, mar likegoed is it tige de muoite wurdich.’ Abe de Vries Jawis.…

 • Abe de Vries: skealik foar it oansjen fan de Fryske dichtkeunst

  Om redenen dêr’t ik no net op yngean kin, haw ik in hiel skoft net in soad oer Abe de Vries skreaun. Dizze redenen binne no fuortnommen, benammen troch De Vries sels. Ik sil dêr fierder oer swije. Jim hawwe de diskusje tink folge dêr’t ik juster oer skreau? Minsken, minsken! Abe kriget in frijwat…

 • Clash of the Titans

  No op ensafh: in diskusje tusken Abe de Vries en Josse de Haan, nei oanlieding fan it besprek fan Piter Boersma yn it Deiblêd fan ôfrûne sneon. Komt dat zien! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RteJxZMkuWQ[/youtube]