Monthly Archives maart 2013

Ode on Melancholy By John Keats

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=iogJqm4kVMM[/youtube]

Plaspizza + updeet

By It Nijs sliepe se tink noch, of se hawwe de krante fan juster noch net lêzen: ‘Problemen zijn in de praktijk schaars, vindt minister Ronald Plas- terk van Binnenlandse Zaken. Extra protocollen zouden alleen maar on- nodige regelgeving opleveren. Plasterk werkt aan een nieuwe wet die het gebruik van het Fries alleen in de bestuurlijke […]

Knilles en Pier

Jawis, fan lofts nei rjochts: COrnelis van der Wal en Pier Boorsma Foto: Dinie Postma

Es ist die Seele ein Fremdes auf Erden – Trailer (Trakl)

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=DR1almpDQ5Q[/youtube]

In fout festival

Dêr koene jo op wachtsje: in Noardelik Literatuerfestival. As opmaat fansels foar it gearfoegjen fan de trije Noardelike provinsjes. Ik soe der net oan meidwaan! En, fansels, it wurdt hâlden yn de takomstige Haadstêd fan it Noarden: Grins. Lês ris wat in aaklike klisjees de organisator útkoarret: ‘Als er in dat opzicht al sprake is […]

In slokje Koperen EEE

Heden, gjin wetter yn Ljouwert op dit stuit. Dan mar in wyntsje by it iten! Fannemiddei efkes yn de byb oan it skriuwen west. Op myn âlde EEE. Dy sjogge jo net in soad. Der moat noch in soad barre hjirre, wat de Fryske Literatuer oanbelanget. En ja, ik bin ek by de betinking fan […]

Bakje Dam

Juster it lêste diel sjoen en benammen beharke fan de Ring-syklus fan Wagner. Ja, op ‘e film, mar al mei treflike lûdsapparatuer yn de seal, en mei nijsgjirrige ynliedingen troch Rudolf Nammensma. Ik kin der gjin genôch fan krije, dy muzyk. En dêrom lit ik sels ek noch wat hearre op dit blochke. Sjoch it […]

Stillibben

Oan kop

Ja, leave *kuch* lêzerkes, ik gean oan kop by de poll oer de Gysbert. Mar ik kin jim fersekerje dat ik mar ien kear stimd haw. Op mysels, dat wol. Mar dat dogge Rutte, Samson, Edwin en Eeltsje ek. Tink ik alteast. Noch altyd yn de mediakeamer dwaande. Mar der komt skot yn. As er […]

multy makaroany

Dit seach ik fannemoarn yn de Estafette, de Omrin winkel yn Ljouwert. Op syk nei in goedkeape waskmasine. Net te finen fansels. En op myn lêzerkes kin ik net rekkenje, sa hat wol bliken dien. Hjoed dwaande west mei wat de multymediakeamer wurde moat. Haw no in idee fan de ynrjochting, hoe’t it wurde moat. […]