Monthly Archives april 2013

Eeltsje-Om en it prizejild

Ha goeie! Ik woe jim earst mar ris wize op myn kollum op de side fan ensafh. Hy stiet hjirre. En dan mar wer ris sitearje fan it Facebook fan in seker persoan. It is in reaksje fan Eeltsje Hettinga, jo witte wol, de broer fan de ferneamde dichter. Hjir komt er: ‘Bloei op dea […]

Nirvana – rape me

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=3rS6mZUo3fg[/youtube]

Besprekken Eppie Dam (einlings wer) bywurke

Mei Atze Bosch, Jan Wybenga, Bartle Laverman en Edwin de Groot. Klik hjir.

Kursus makaroany + updeet

‘Friese schrijvers moeten zich beter leren presente- ren. Hun voorleesbeurten zouden er aardig van opknappen. Vandaar: een heuse cursus. De kanonnen van de Friese litera- tuur zijn er niet, zaterdagmiddag in de bovenzaal van café Wouters in Leeuwarden. Voor hen is deze bij- eenkomst ook niet in de eerste plaats bedoeld. ,,Dy tinke faaks dat […]

Cornelis van der Wal grypt de macht by Skriuwersboun

 

W. Stenhammar: Tirfing

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=R7wbzL97iLA[/youtube]

Brein út de friezer

Drok dwaande mei in besprek fan in hiele tsjokke poëzijsamling… Fansels wer sa objektyf as it mar kin… Dat kin ik fan oare Fryske besprekkers net altyd sizze, mar litte wy no mar gjin nammen neame. Jo fiele jo oansprutsen? Dan haw ik gelyk. In hiel nijsgjirrich boek is ek: Proof of Heaven. In neurosjiruch […]

Lyrik für Alle: Paul Verlaine

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=KhLeOMLlt1M[/youtube]

Skriuwhokje

En dit is it skriuwhokje. Op dit stuit brûk ik de Toshiba T1910 wer foar de poëzij. Mankearret noch neat oan, draait op Windows for Workgroups. Kenne jo dy noch? Aansens lekker bakje iten opwaarmje! Ik wol!

De oare kant

En dit is it útsjoch fan de oare kant fan it hûs. Sa’t jo sizze: In daaldersk plakje!