Monthly Archives maaie 2013

Daft Punk – Lose yourself to dance

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dQMPU9Rk0Vs[/youtube]

Rûge boffertsjes

It skriuwen begjint wer hielendal op gleed te kommen. Eh… nee, net mei de typemasjine. Dat giet net mear yn dizze moderne tiid. In tige handige tekstferwurker is Rough Draft, moai dat fekje oan de rjochterkant foar oantekeningen en sa. En letter kin de tekst fansels wer yn Word of sa laden wurde. Besykje it […]

Oersette Hollânsk ==> Frysk: tiidfergriemerij

Nee, ik doel net op offisjele, ambtlike teksten. Dy hearre yn it Frysk beskikber te wêzen. Ik haw it oer literêre teksten. Lykas dit gedicht fan Martin Reints, oerset troch Eeltsje Hettinga. Literêre oersettingen hawwe neffens my as doel de oarspronklike tekst begrypliker te meitsjen foar de lêzer dy’t it orizjineel net hielendal folgje kin. […]

Gysbert Japikspriis

fan 1947 giet nei …

Foaroardielen kado

Ha! De Moanne fan It Fryske Boek liket al wat op gleed te reitsjen. Ik lies û.o.:  ‘De Moanne fan it Fryske Boek 2013 giet fan start mei it Boekefeest op freed 13 septimber yn de foarm fan ‘Zomergasten’. Earegeasten binne de skriuwers fan it Kado- en Aksjeboek; Atte Jongstra en Caja Cazemier.’ Eigenaardich, ferline […]

Der binne mear Fryske dichters!

Besprekken Eppie Dam bywurke

Mei Abe de Vries: Ravensulver / Ravenzilver. Klik hjir foar it oersjoch.

Stjonkend stik smoargens

Ja, yn de gemeente Ljouwert is it bestjoer ridlik fatsoenlik as it om de behanneling fan útkearingsgerjochtigden giet. Oars wie en is it yn myn foarige gemeente Súdwestfryslân of hoe’t jo dat mar skriuwe. En ek yn Frentsjer en omkriten wurdt de bystânsoanfreger as in stjonkend stik smoargens sjoen en behannele. Lês it allegear nei […]

Daverjende Spanning By Gysbertpoll!

Nee, ik kin net sjen wa’t op wa stimd hat… Mar it is tige spannend op de poll! De útslach sil, sa’t ik hearde, in grutte rol spylje by it úteinlike takennen fan de Gysbert. Of net. Dat kin ek. Ik fyn it oars al wat sneu foar Arjan Hut, dy stiet noch op 0 […]

Jubileum de Nachtrider?

http://denachtrider.blogspot.nl/