Monthly Archives maaie 2013

Mahler 9

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=qfEHvYbekHU[/youtube]

Yn de werhelling! Skele Hasses!

Kom der mar foar út: jo hawwe der ek ien! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ke5mxlJuJ04[/youtube]

Nada Surf: Popular

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=RNc45FTenhg[/youtube]

Hifke foar de Graal

Heden! Fia Tsead Bruinja waard ik wiisd op de side fan Klaas van der Hoek, mei û.o nijsgjirrige oersettingen fan Emily Dickinson. Marrr ek tige de muoite wurdich is de rubryk ‘Hifke foar it Fûns‘. En it Fûns is dan fansels it Nederlands Letterenfonds. Moai dat soks no online stiet! Fansels sykje jo dan earst […]

Staveringsmantsjes

Besprekken Dam bywurke

Mei Aggie van der Meer: De sneinen. Klik hjir foar it oersjoch

In goed miel en in noflik petear

Ja hear, it is wer safier. De safolste alvestêdetocht. En dan no in literêren ien, betocht tocht de tige orizinele en kréative geasten fen… It Skriuwersboun. Jawis, itselde Boun dat yn alle talen swijt oer de staveringskwestje. Ruurdtsje de Haan skriuwt: ‘Om yn foarm te bliuwen bringt Tryntsje alle dagen in besite oan in Frysk […]

Skeef

Puccini: Tosca

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=7Snu-fFApzY[/youtube]

Apestavering

Ha, goed stik hear fan Henk Wolf. Mar ik haw net ûndertekene, wol net assosearre wurde mei guon nammen dy’t dat al dien hawwe. Jim witte dat ik ek neat fan dy staveringsferoaring hawwe moat, mar as in seker persoan opropt ta in tribunaal tsjin de betinkers fan it nije Griene boekje… Dat giet my […]