Monthly Archives juny 2013

Nuver nijs fen it Utjowersfront

Jim witte it tink noch wol: hjir soe ik ek by… Utjouwerij Hotsum. Mar moai dat it net trochgien is! En sterkte Edwin de Groot en Abe de Vries, dy’t al mei dizze útjouwerij yn see gien binne… In berjocht fan NPE nieuwsblog: De Contrabas Naar aanleiding van vreemde berichten over het beleid van Uitgeverij […]

Kraftwerk: The Man-Machine

Petear oer nije Fryske stavering

Objektiviteit, kenne jo dy útdrukking?

‘Wa’t it ek mar wurde mei, myn bewûndering foar ús dichters groeit lêzendewei mei de dei!’ Dat skreau Gysbert sjuerylid Jantsje Post op 21 Maart op de Facebookside fan Abe de Vries. Mei oare wurden: ús Jantsje lêst ‘us dichters’ foar it earst… Wat kin de reden west hawwe om sa’n, litte wy freonlik bliuwe, […]

Besprekken Dam bywurke

Mei Simon Oosting: ‘Hûnewacht’. Klik hjir foar it oersjoch

Lyrik für Alle: Ungaretti

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=lwWhO-6Lizo[/youtube]

Charles Baudelaire “La Destruction”

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=dgc0pmtNTxQ[/youtube] La Destruction Sans cesse à mes côtés s’agite le Démon; II nage autour de moi comme un air impalpable; Je l’avale et le sens qui brûle mon poumon Et l’emplit d’un désir éternel et coupable. Parfois il prend, sachant mon grand amour de l’Art, La forme de la plus séduisante des femmes, Et, sous […]

It yntellektueel nivo fan de Fryske skriuwer

Understeande tekst skreau ik justermoarn, mar ik kaam der net mear oan ta him ree te meitsjen foar publikaasje. En hy kloppet  ek net mear, dat wol sizze: E. Hettinga hat der no in plaatsje fan it Dútske orizjineel fan Bernhard bysetten, mar der stie dochs earst in foto fan de Hollânske oersetting by. Dêr […]

Stillibben mei kat en in Feddema

Fragen!

No, dat is moai, safolle ûntertekeners tsjin dy net al te snoade plannen wat de nije stavering en de nije standert wurdlist oanbelanget. Ik freegje my lykwols ôf, hoe’t dy opstellers mekoar fûn hawwe, en wêrom’t der net oaren by frege binne. Se gedrage har no as wiene it in stel Luthers dy’t in geniaal […]