Monthly Archives july 2013

Dus

Jessica Shores – Teck Teck Tonic

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=f-GuGdhpq7c[/youtube]

Toshiba T 1910

Stil going strong…

Mail oan Bert Looper

Bêste Looper, noch in koarte reaksje op jo skriuwen fan juster. Ik nim it heech op dat jo de dingen dy’t troch in sjuerylid op FB skreaun binne samar oan de kant skowe. Jo fine it dus gjin probleem dat in sjuerylid fan de GJP oan de iene kant (nomineare) dichters swier komplimintearret en oan […]

Antwurd Bert Looper

No, niiskrekt dan einlings antwurd krigen fan Bert Looper, fan Tresoar. Syn skriuwen komt der op del dat er Facebook net as iepenbier tagonklik beskôget en dat er dêrom net yngripe kin, wat de misledigingen en it oare wangedrach fan it GJP sjuerylid Jantsje Post oanbelanget. In ûnbefredigjend antwurd, dat seit himsels. Ik haw ommers […]

mau

Boito: ‘Mefistofele’

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=1AyGJyXfgFw[/youtube]

Literatuer yn de Moanne

Richard Strauss: DIE SCHWEIGSAME FRAU

Ik krij wer fierstentefolle besikers! Hup! Fut! [youtube]http://www.youtube.com/watch?v=sEFktfdMiKg[/youtube]

Jantsje, Abe en Gysbert

Nee, gjin reaksje fan de ‘hege hearen’. Ik soe sizze: lês de wize wurden fan Dinie Postma der noch mar ris op nei. Neat oan ta te foegjen. Nei hjoed hâld ik der oer op, hoopje ik. Dus. Yn Fryslân is soks hiel gewoan. Wy spylje mekoar de bal ta, en elkenien fynt it wol […]