Cornelis van der Wal

Moanne: oktober 2013

 • Dockumer kroade

  No minsken, myn nijste bondel Kristus Pavlov komt ek yn de sutelkroade te lizzen. Is’t net prachtich? Jawis, it is in moai ynsjatyf! En it soe moai wêze om ris in reaksje fan de Bûterhoeke te lêzen op dit barren, faaks jouwe se harren flaters ris ta. Dream on, hear ik jo sizzen… Yntusken bin…

 • Nije ensafh is út!

  Fan ensafh Facebook:   Literêr Tydskrift Ensafh hat in keppeling dield.   is hjoed wer op papier ferskynd: nû. 5 fan jiergong 5! Dêryn fine jo wurk fan Eppie Dam, Josse de Haan, Michel Dijkstra (oer Tsjêbbe Hettinga), John Bosma, Anne Feddema, Sigrid Kingma, Maike Bouma, Cornelis van der Wal (sels, en oer Willem Abma), Andries Miedema, Hidde Boersma, Meindert Reitsma (oer Anders Rozendal), Bartle Laverman…

 • Teake de Vries skriuwt earste Fryske kastielroman

 • Lou Reed: Berlin

 • Romantysk dichter anno 2013

 • Abe fertaalt Brown fia it Hollânsk

  Ja, jonges en famkes, it muoit my tige, mar ik moat it nochris oer Abe de Vries syn oersetting fan Dan Brown syn literêr masterwurk hawwe. Yn myn blochke fan juster haw ik in oantal reaksjes fan Facebook kopiearre. Reaksjes op de tige minne en leffe beskuldigingen fan Abe oan de minsken fan de nije…

 • Sutelige Abe

  It is wer ris safier: Abe de V. skriuwt in bloch en hellet it efkes letter wer fuort. Ik kin it spitigernôch net werom helje, it hat der net lang genôch opstien om yn de ‘feeds’ te bedarjen. Sa’t ik út ûndersteande konversaasje op Facebook begryp, mislediget en beskuldiget Abe de goedwollende minsken fan de…

 • Is Abe de Vries wol kwalifisearre as oersetter?

  Ha! Abe de Vries sil in pulpboek fan Dan Brown yn it Frysk oersette. Ik haw der sa’n tweintich siden yn lezen, yn Inferno, de (digitale) orizjinele ferzje, mar haw it doe mar dellein. De man kin net skriuwe, hat gjin besef fan styl. En ik haw wol wat betters te dwaan. De grutte fraach…

 • Foto’s presintaasje ‘Reade Bus’ fan Josse de Haan

  Ljouwert, Café de Ossekop, 21-10-13  

 • Brân

  Haw der justernacht noch efkes útwest om nei de brân te sjen, mar koe net folle gewaarwurde, fanwegen de ôfsettingen. Hie earder noch in foto makke fan de gallerij ôf. Hjirûnder te sjen. Aanst rin ik, foarsafier dat kin, noch efkes by it rampgebiet del. Ik wurd der net fleurich fan, dat seit himsels…