Cornelis van der Wal

Moanne: novimber 2013

 • Hosper en Eijer moatte út de FNP set wurde

  Myn trouwe freontsjes en freondintsjes hawwe it al murken: ik haw myn Facebook en Twitter wer aktivearre. Ik bin de ynformaasje dochs nedich. Ik haw wol regaad makke wat freonen en folgers oanbelanget, der binne in soad útmitere, By Twitter haw ik sawat alle folgers ek fuorthelle dy’t anneks mei de FNP binne. Oanlieding is…

 • Hassesboek en Tsjetter: fut

  No, ik haw in mail fan de skriuwer fan de Stifting FLMD krigen nei oanlieding fan de nammekwestje. Sjoch bloch fan juster. De mail komt der op del dat de Douwe Tammingapriis in inisjatyf is en betelle wurdt út it Tamminga-Piebengafûns en dat dêrom de namme net oars wêze koe as dat er wurden is.…

 • Namme nije literêre priis is stellen

  No sa! Grut nijs! In nije literêre priis. Foar debuten. Hoefolle jild kriget de winner eins? De hear Willem Verf, sels ek in soarte fan skriuwer haw ik begrepen, is de grutte inisjatyfnimmer en hie der in praatsje oer by de Omrop. De Tammingapriis dus. Eh, mei ik wat freegje… is Willem Verf eins net…

 • Episode 002 Georg Trakl

 • Earm fiskje

  No, goede berjochten fen it muzykfront: wy spylje it ôflaske konsert dochs noch, begjin jannewaris, by Asteriks. Hâld dit blochke yn ‘e gaten, ik sil it wer alle dagen byhâlde. Hawwe jo it petear mei de grutte skriuwer en bestjoerder Koos Tiemersma al lêzen? De man sit noch altyd op syn stokhynderke, dat subsydzjes foar…

 • Bummer!

  Ferrekte spitich, it optreden fan it Duo gie de mist yn. Faaks krije wy noch in twadde kâns. Ik sitearje it oare Duolid op Facebook. Gisteravond, vannacht zou dan het optreden van Duo von Däniken zijn…U leest het goed…ZOU…want uiteindelijk ging het feest NIET DOOR…héél erg jammer… HÉÉL…zo naar toegewerkt én geleefd en dan…de totale…

 • It Sinneliet fan Duo von Däniken

 • Artikel yn LC mei oandacht foar it DUO

 • Duo von Däniken: It Bekje

 • Yke Schotanus slacht nearne op

  Ha goeie, dêr bin ik wer. Dus. Fannemiddei wie ik efkes yn ‘e bibletheek, haw wer in abo nommen. Ja, boeken, ik mei der wol oer. En doe’t ik sa wat links en rjochts eksimplaren út de kast luts foel myn each op it boek Dichten doe je zo fan in sekere Yke Schotanus. Nee, sa’n…