Monthly Archives novimber 2013

Ro-d-ys: Just Fancy

John Tavener – Eternity’s Sunrise

Hayo Florijn

No, ik haw ek efkes nei it Stedskantoar fan Liwwarden west justerjûn, yn it ramt fan de ferkiezings. In stikmannich foto’s makke. Fan ûnder oaren de slavedriuwers Hayo Apotheker en Marco Florijn. Mar fierders wie it tige gesellich. Twa konsumpsjebonnen krigen, wat wolle jo noch mear? Yndied, noch mear konsumpsjebonnen.        

The Ring in 2.5 minutes

It Fryske Liet revisited

Drok dwaande mei it optreden fan Duo von Däniken op Explore the North. Dêr sit noch wol aardich wat wurk yn… Wat it wurde sil? Nee, jo krije gjin foarpriuwke… Wat ik my wolris ôffreegje is wêrom’t der net mear harkers binne foar it Duo. It Fryske Liet bygelyks. Is dochs in machtich moai ferske? […]

Sosjale Curtis

Op it stuit bin ik dwaande mei de biografy fan Ian Curtis, fan Joy Division, skreaun troch syn widdo, Deborah Curtis. Stilistysk (ja, dêr hast him wer) net sa’n heechfleander, mar al tige nijsgjirrich. Bin noch net sa hiele fier, mar ik wit fansels al hoe’t it ôfrint mei Curtis. Net sa’n symphatyk persoan is […]

Discovering Electronic Music

Heldenepos mei ‘dt’

Lies niiskrekt it petear yn de Ljouwerter dat S. de Vries hie mei Harke Bremer en Jarich Hoekstra. De beide mannen hawwe in nij boek skreaun: Leffert. Harren foarige boek de Frouwepenje fûn ik frijwat teloarstellend. De haadpersoanen kamen net ta libben, ik seach der gjin bylden by. Yn it petear wurdt steld dat it […]

Net ferjitte! 23-11-13 Duo von Däniken by Explore The North

Klik hjir foar it programmaboekje. Hjir spylje wy ús lytse rock-opera ‘Nordic Walkmen’ Nachts nei tolven. En fansels in soad Frysk yn de teksten!    

Anton Bruckner – Symfony nû.9