Monthly Archives jannewaris 2014

Hillich orgasme

No, it is my wat. De *kuch* grutte skriuwer Dan Brown wurdt ynhelle as wie it in hillige. En och ja, it is wer safier: ien komplimintsje oer it Frysk en sels Gysbert Japikswinners krije in spontaan orgasme. Sil dochs wat mei minderweardichheidsgefoelens te krijen hawwe. Mar wie it jo ek al opfallen? Dat de […]

It Duo yn Asteriks

No, dat gie treflik justerjûn, it optreden fan Duo von Däniken op Poadium Asteriks! Hjirûnder in stikmannich foto’s fan Dinie Postma. Dy mei de mûtse is Anne Feddema, dy mei de pet is Knilles. Dus. Meikoarten stiet ‘Nordic Walkmen’ op YouTube. Jim binne noch net fan ús of…  

Net ferjitte!

Carl Philipp Emanuel Bach: Magnificat

Oeuvre Tsjêbbe Hettinga útmolken

Bornmeer, de útjouwerij dy’t yn it ferline ûnder oaren myn eigen poëzij útjûn hat, sjocht hjoeddedei net folle brea yn it publisearjen fan dichtwurk. Allinnich Tsjêbbe Hettinga silger syn wurk wurdt noch útjûn, wat poëzij oanbelanget. En dan hieltyd wer deselde fersen. Yn hieltyd oare folchoarder en gearstalling. No kriget keapman Steven Sterk (baas fan […]

“Lenore” By Edgar Allan Poe

Erik Betten: leaver slaef!

Hmm… net sa’n geweldich boek op it earste gesicht, ‘De Fries’, fan Erik Betten. De man hat net in soad affiniteit mei, ik neam mar wat, de Fryske literatuer. Dêr wit er ek neat fan, neffens my. Noch nea in boek fan Knilles lêzen, tinkt my. Folle slimmer noch is lykwols it betiteljen fan de […]

Besprekken Eppie Dam bywurke

Eppie Dam yn de LC mei de nijste bondels fan Tsead Bruinja, Foppe Venema en Anne Feddema. Foar jo argivearre troch Knilles. Dus. Klik hjir.

‘Nije gedichten’ Jarich Palsma

Mahler Symphony No 8