Cornelis van der Wal

Moanne: febrewaris 2014

 • Hindemith – Symphonic Metamorphosis

 • Moaie slach slein!

  By de kringloop: The Larousse Encyclopedia of Music.  Hat nij tink wol in bytsje mear opbringe moatten as de €1,20 dy’t ik der fannemiddei foar betelle. Efkes opsocht: by bol.com € 54,99… Der leine ek op syn minst 5 eksimplaren fan Mind Games, it boekewikegeskink út 2007 fan Koos Tiemersma. Haw ik fansels net kocht. Ik…

 • Eintsje fytst

  Jawis, it fytswaar komt deroan! Werkenne jo wêr’t ik west haw? Dan krije jo gjin priis.

 • Georg Trakl fideos

 • Hilda Talsma bepaalt wat goed foar jo is

  Ik sitearje Hilda Talsma, dy’t wol bepale sil wat goed is foar in minsk: ‘Ik fyn dat der tefolle sûpt wurdt yn dit lân mar dat is neat nijs, dat fyn ik al jierren. Dochs liket it alle jierren wer slimmer te wurden. En net allinnich troch de jeugd, folwoeksenen kinne der ek wat fan.…

 • Fan it fabryk nei de kroech

  De nijste von Däniken! Fan it fabryk nei de kroech. Klik hjir… Of op it plaatsje. Jo dogge mar.

 • itnijs.nl goes GeenStijl

  Kommentaar oerstallich, tink my. It giet dus om it boppeskrift. Dat sille se wol gau fuorthelje.  

 • WhatSchnitzel

  No, ik bin wer oerstapt nei Opera, as ynternetbrowser. Spitigernôch kin ik de side net mear yn it Frysk krije, sil ris sjen oft it dochs mooglik is. En ik brûk WhatsApp ek mar net mear, jo witte grif wol wêrom. En by sirkwy.nl miene se dat se mei stikken dy’t al folle earder op…

 • De klanken van Byzantium

  Efkes in tip foar sawol literatuerleafhawwers as lju dy’t nocht oan religy hawwe: it tige nijsgjirrich proefskrift: Frank G. Bosman, De klanken van Byzantium. De klanktheologie van Hugo Balls ‘Byzantinisches Christentum’, eigen beheer (2014). Proefschrift ter verkrijging van de graad van doctor in de theologie. Is is fergees te besetten, mar dat ferget al wat muoite. Klik…

 • Trilogy Klaas Hamstra oer Fryske boeren yn Japan