Cornelis van der Wal

Moanne: maart 2014

 • Te plak

 • Fryske horror

  Nei oanlieding fan dit berjocht, oer de Fryske Horrojûn by Bernlef it folgjende. It debút Plant, dêr’t ik it lêstlyn oer hie, wie in ferhaal mei horror-eleminten, en dat jildt ek foar myn feulleton ‘Brún Bloed‘. It hat de hearen fan Regaad mist, mar soks kin barre. It is yn elts gefal net wier dat…

 • Richard Strauss – Feuersnot

 • Matras mei spinaazje

  No, dêr giet myn húsboel. Meikoarten te keap by de Estafette. Dat, Tresoar moat der mar op ‘e tiid by wêze, en josels ek. Want wa wol net op in echte Knilles-stoel sitte? Ik haw ek noch in âld, fersliten matras foar jim. Fergees op te heljen, oars giet it aanst nei de Myljeustrjitte. En,…

 • Wat fine jo fan de nije side fan Tresoar?

  Stimme mar! Jo fine de poll yn ‘e lofter boppehoeke fan myn haadside.

 • Lyrik für Alle: Kurt Schwitters

 • Myn debút: “Plant”

  Wannear’t it ferhaal no krekt publisearre is, kin ik sa gau net neigean, mar hjirûnder stiet de brief út 1982, fan de Hjir-redaksje dat se “Plant” pleatse sille. Ik fûn him juster by it ferhúzjen. Net oeral mear goed lêsber, mar grif nijsgjirrich foar de *kuch* Knilles-watchers. Efkes op klikke. Haw stampot soerkoal iten.

 • Anton Bruckner Symphony No 4 Sergiu Celibidache

 • Nochris: nije side Tresoar

  Dizze tweet krige ik fan Tresoar: @Knilless Spitich datst’ ús webside net lije meist. Ferbettering neffens de âlde is dat ast’ foar Frysk keazen hast dat ûnthâlden wurdt.^AS Dat is yndied in lytse foarútgong. It ynstruksjefilmke is oars allinnich mar yn it Hollânsk te riedplachtsjen. Ik ferstean spitigernôch gjin Hollânsk. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=mbxI__hVBrw Tresoar is neffens my in…

 • Lizzend op ‘e smoarge stiennen

  Wa’t ferhuzet fynt wolris wat. Dit gedicht stie yn in âld skrift dat ik tsjinkaam. Spitigernôch net datearre… Mar it is behoarlik âld. Wat foar *kuch* de nije side fan Tresoar faaks. Kwaliteit is net al te heech. Mar it is al in echte Knilles. Dus. Makaroany mei slaad iten. Alwer. Lekkel.