Monthly Archives maart 2014

Nije side Tresoar: bah!

Dus, Tresoar hat de side fernijd. Ik hie graach wat positiver wêze wold: mar it is my in griis. Dat geflits fan dy dy boppekant, kin dat net oars? En hoe kom ik yn de goedichheid by de katalogus? Ah, ik haw him fûn, hy siet goed ferstoppe. De layout liket my oarnearre foar besikers […]

Drollen op de Boekemerk

Dit berjocht stie yn de Ljouwerter fan hjoed: … Hoe de Friese literatuur over twee en een half jaar vertegenwoordigd zal zijn, is niet te zeggen, maar dat het gebeurt, is wel zeker. Er bestaan afspraken voor vier jaar met het Ne- derlands Letterenfonds over de serie ‘10 books from Holland’. In 2013 was er […]

Brolsma de doar út

De ôfrûne dagen drok dwaande west (en it is noch lang net klear) mei it útsykjen fan guod en benammen boeken dy’t meiferhúzje sille. Yndied, ik kom earne oars te wenjen, te witten by myn muze… Yn hertsje Ljouwert… Wat de boeken oanbelanget: ik haw regaad makke mei boeken dy’t ik dochs nea lêze sil […]

Op de eksposysje fan Anne Feddema

Galerie Hoogenbosch yn de Gerdyk

Alexander Scriabin – Symphony No. 3

Lwd2018: allegear VVD’ers! + UPDEET (2)

Ach ja, je wenne der al wat oan: de Fryske taal is net fan belang foar Lwd2018. It lêste nijs is allinnich yn it Hollânsk te lêzen. Noch mar ôfwachtsjen oft it ea yn it Frysk oersetten wurdt. It liket ferjamme wol oft der allinnich mar VVD’ers wurkje dêr! Updeet: dit haw ik op harren Facebooksite […]

FRANK ZAPPA — JAZZ FROM HELL

)

Each mei paprika

No, de neven binne der dit jier ek mar betiid by. Bin niiskrekt te pakken nommen troch ien fan dizze tige aardige bistkes. It jûket as hel. Nije bannen op de fyts sette litten, ik fertroude it net mear om in lang ein te fytsen. En, tank dat jo it freegje: it giet hielendal goed […]

Ik tink net oan dy

Better sicht…

Ha! It liket wat mâl op de foto, mar ik fernim no al dat it sicht in stik better is! Juster in staaroperaasje hân. Ja, jo wurde in dei âlder. It waard wat dizenich allegearre.