Monthly Archives april 2014

Elske Schotanus stoppet mei smoken!

Wovenhand “Hiss” from “Refractory Obdurate”

No foar € 10,-: Kristus Pavlov

Drok dwaande mei myn nije bondel. mar fan myn foarige bondel ‘Kristus Pavlov’ leit hjir noch in steapeltsje op de hoannebalken. No foar € 10! Dat, wês der gau by! Hjir bestelle, en dus gjin 15, mar 10 Eury oermeitsje. Tige tank. Dus.

Grinzer Courant?

It wurdt hieltyd mâlder by de ‘Ljouwerter’ Krante. Hjoed in pagina’s grutte bylage oer de Grinzer Universiteit. Wat moatte wy Friezen hjirmei? Wat kin ús dy Grinzers skele? Dit komt net goed, dat wik ik jo.  

Sfear te snijen by redaksje NDC

Dit komt út tige betroubere boarne, mar ik kin gjin nammen neame, dat begripe jo grif. De sfear op de redaksje fan de NDC Mediagroep is neffens dizze boarne striemin. Grinzers en Drinten nimme de baantsjes oer fan de Friezen en stelle har tige heechhertich en arrogant op tsjin de oarspronklike redaksjeleden fan de Ljouwerter […]

koeskoes kréatyf

Jo sille wol tinke, dy Knilles is net al te aktyf op sym blochke. Dat is wier, en it moat al oars. Mar meitsje jo gjin soargen, alles is goed hjir yn it âlde hert fan Ljouwert. Bin tige kréatyf oars mei poëzij ende proaza ende krityske skôgingen. Dêr hearre jo meikoarten wol mear oer… […]

[Full Album] Guided By Voices – Propeller

Peter Eötvös: Windsequenzen

Foto’s Alde Meuk

Heden, hie’k net mear oan tocht: ik haw ferline wike ek noch wat foto’s makke by de ‘Alde Meuk’.    

Poëzij? Watsda?

Jawis, ik wie der, by de Alde Meuk. In rotnamme, dat wol, mar fierders haw ik my wol fermakke. De wyn nei ôfrin wie net sa min, en de lêzingen koene der skoan mei troch. Eigenaardich dat it taalburo Bersa Tekstwurk, it buro dat jin deasmyt mei reklame yn de meelboks, dat dit Taalburo fan de […]