Monthly Archives april 2014

Beste vriend

Beste vriend , Vergeef me mijn verontwaardiging als dit bericht naar je toe komt als een verrassing en kan uw persoonlijkheid beledigen voor contact met u zonder uw voorafgaande toestemming en het schrijven via dit kanaal . Ik heb je contact uit de professionele data base . Ik ben mevrouw Claudia Dennis uit IJsland , […]

Bonarius mut fut!

It is wer safier: de Hollanners sille wol wer bepale oft Friezen harren taal brûke meie as net. In sekere Bonarius is no haadredakteur by Omrop Fryslân, de man fynt it Frysk tige dreech, en beslút dêrom dat de Omrop tenei mar twatalich wurde moat, oars kin er it net ferstean. It iennige Frysk dat er […]

No sa

O goddelijke glans…

Ik sil dwaande mei de tsjokke biografy fan Willem Bilderdijk: De gefnuikte arend. It moat in hiel apart mantsje west hawwe, ús Willem. En net al te aardich, tinkt my. Mar dat jout neat, as it boek mar moai is. Yn in fier ferline hie Anne Feddema it gauris oer Bilderdijk. My stiet noch in […]

“To a Mouse” By Robert Burns Poem

It ‘Noord’ gefoel wurdt der ynstampt troch krante

Ja, jo kinne it goed fernimme, dat de kranten yn Grinslân, Drinthe en Fryslân sawat itselde wurden binne. Yn de Ljouwerter ynienen allegear berjochten oer de stêd Grins bygelyks. Hat in Fries dêr belangstelling foar? My tinkt fan net. Noch folle slimmer is it stik oer it ‘Noordelik gefoel’ yn de bylage Sneon en Snein. […]

Hjir, 1983-3

Alwer in moai dokumint fûn foar Tresoar!

Hallo Venray – Bob Dylan Lyrics

Skandaal op de balken

Ja, it is wier, Tsead Bruinja, de nije kollumnist fan de Ljouwerter Krante, skriuwt syn kollum yn it Hollânsk. Myn fraach is: wêrom? Moat dat fan de krante, of is dit Tsead syn kar? Ik fyn it … Lit mar, myn stânpunt is bekend. En, hiel wat oars, kin de gemeente Ljouwert dizze poëzijtegel fan […]

Pavlov mei leafde

Juster haw ik lang om let de doku ‘Boeken mei leafde‘ besjoen. Fryske boeken wurde hjir lyksteld mei Fryske romans, is myn net objektive yndruk. Ik seach ek dat myn Kristus Pavlov foar de helte fan de priis ferkocht wurdt. Neffens my by Van der Velde, dat is hjir om ‘e hoeke, Ik sil it […]