Monthly Archives juny 2014

Don Quichot yn mini diminsjes

Justerjûn wie ik efkes by Poetry International. Ik seach, lies en hearde ûnder oaren in hiel sterk optreden fan Charl-Pierre Naudé. Hy begjint mei in byld, makket dêr in ferhaal fan dat hieltyd fierder yn de breedte en hichte giet, oant it yn oare diminsjes telâne komt. Of soksawat. Ik sil syn wurk oanskaffe. Tige […]

Harns: literêre fytstocht

Hjoed haw ik wer ris in eintsje te fytsen west: nei it strân fan Harns. Ik trof it net net, want it wetter stie tige leech en de loft beluts. It wie der mar in dridzige bedoening, dat mar gau werom nei Ljouwert. Underweis kaam ik Beart Oosterhaven tsjin, de dichter, muzykman en noch folle […]

Luigi Nono: La Lontananza Nostalgica Utopica Futura

Poëzij yn de Aldehou

Tiemersma syn apeboekje

No sjoch ris oan. Wer ris wat oandacht foar myn novelle Kening Kees. Jelle van der Meulen neamt it boek yn in besprek fan de eardere Kim Yûng Ûn fan de de Fryske Literatuer, Koos Tiemersma. De man dy Kafka net yn it Dútsk lêst en noch nea fan Jan Arends heard hie. Ja minsken: sok […]

Grinzer propaganda yn de LC

Jim witte it faaks noch wol: ik haw myn abo op de Ljouwerter Krante opsein. Op 1 July is it oer. De reden is it ferlies fan it Fryske karakter fan de krante. Neffens my wurde der gjin Frysktalige boeken mear besprutsen, alteast net yn de Freedsbylage. En ôfrûne sneon hiene wy wer in foarbyld […]

Richard Wagner – Rienzi