Monthly Archives july 2014

De Nije Fryske Lieders!

Tresoar kin namme Frysk dichter net skriuwe

Se sille noch wat yn ‘e beane wêze fan it WK, en dan benammen fan Arjen Robben. Mar it is dochs wier ArjAn Hut dy’t meiwurket oan in Obe Postma-middei. Op de side fan Swalk wurket de feed nammers net. Mar dat is by alle siden fan Tresoar sa. Al moai oars dat it Boekefeest […]

Obe Postma ferbean!

Jansma en Wyngaarden: tefolle bamy iten!

Literêre fytstocht: Elske Kampen

Ik haw de lêste wiken by moai waar de loop nei de Griene Stjer, dêr leit de dichter him del op it gers of sân en dûkt sa no en dan yn it hearlik koele wetter en fierders lêst er boeken en harket nei muzyk. No ja, de loop: fansels fyts ik dat eintsje. Om […]

Tsjoch!

Baby’s On Fire Brian Eno

Nuvere subsydzje

Ik seach niiskrekt in stikje fan Sjieuwe Borger op Facebook. Ik nim it efkes oer, sil er grif net slim fine. It giet oer subsydzjes foar Fryske skriuwers. Net dat ik it allegear begryp, mar Borger grif al, dy is ommers jurist.

Fernando Pessoa His life and work

Nije dichtbondel Klaas Plantinga