Cornelis van der Wal

Moanne: septimber 2014

 • Reaksje Friduwih Riemersma

  Reaksje Friduwih Riemersma op dit blog en dat fan Bart FM Droog: http://nederlandsepoezie.eu/?p=2134 – Ik haw nearne lêzen hokker saaklike oanpak de dupearre klanten fan De Contrabas keazen hawwe. Binne der bygelyks klachte-ynventarisaasjes op Radar, wat is de bêste rjochtsgong, wat te dwaan as men as lytse skuldeasker gjin foardering útbetelle krije, ensfh? Mei oare wurden,…

 • De dislektisy fan It Nijs slane wer ta!

 • Teake Tough en Abe Hot + Updeet

  In berjocht op Facebook: de Contrabas stiet net langer ynskreaun by de KvK. En freed waard bekind dat de útjouwer, Chr. Breukers, net mear yn it Basis Registratie Personen register stiet. Soks betsjut dat de útjouwerij de Contrabas aanst ek net mear bestiet. Fan Buro ISBN: Friduwih Riemersma; Tryntsje van der Steege; Eric Hoekstra. Alde meuk? Essays oer…

 • Hot Fuort! + Updeet

  No’t wy it dochs oer boekpresintaasjes hawwe: HotSum lansearre justerjûn in trijetal essays en in dichtbondel. Chrétien Breukers soe ek in taspraak jaan, mar neffens my wie er der net by. Of al? Kom der mar yn Abe! Teake Oppewal, fan Tresoar, is ek warskôge foar de praktiken fan de Contrabas, mar de reaksje wie:…

 • Theologyske magneten

  Dat wie in moaie middei/jûn earjuster! Yn it ramt fan de presintaasje fan twa nije Afûkboeken, de Triennen fan Cheetah en Frou mei mandoline op sofa fan resp. Anne Feddema en Josse de Haan wiene wy te gast by in Moannejûn. Yn it hol fan de liuw fansels, as ensafh-man yn ieren en sinen. Mar…

 • New Musik – Churches

 • 24-09-14 De Moanne Live

 • Sunich Sirkwy

  Nee, in grutte ramp is it net hear, mar wurdt de side fan Sirkwy faaks net mear byhâlden? Jo soene it hast tinke. Of is de webmaster fuortbesunige? Al wat skande dat ik sels ek in flaterke makke: ‘moar’ moat ‘moat’ wêze. Mar ik kin it dêr net ferbetterje. Folgje jo it noch? Bakte rjappels…

 • Warskôging foar de Contrabas

  Bêste lêzers en belutsenen. Meikoarten is der in boekpresintaasje yn it Heerenlogement te Harns. In essaybondel en in fersebondel sjogge dêr it ljocht. Moai no, soene jo sizze, Fryske boeken!, wie it net sa dat de útjouwer yn kwestje de Contrabas is, yn gearwurking mei de Fryske útjouwerij HotSum.  Chrétien Breukers, de man efter de…

 • Richard Wagner: Lohengrin