Monthly Archives oktober 2014

Fryske Akademy misbrûkt tekst tsjinstanner nije stavering

Ik nim oan dat Daam de Vries hjir sels noch wol oer skriuwe sil, mar ik woe myn miening ek mar efkes nei bûten bringe. De Fryske Akademy hat in wiidweidch artikel oer de ‘nije stavering’ op har side pleats. Hjir stiet it. Ik bin tsjin, fansels. De Akademy is foar, want se hawwe dit […]

Subsydzje Provinsje Fryslân foar de Contrabas/HotSum ynlutsen

Nei oanlieding fan in WOB-fersyk fan Bart FM Droog is dúdlik wurden dat de Provinsjale subsydzje foar de essaybondel Alde Meuk? ynlutsen is. De útjouwer moat in foarskot fan  € 2250,- werombetelje.  Undúdlik is hoe’t de distribúsje fan Alde Meuk no fierder ferinne sil. Fierdere fragen binne: Is de printer wol betelle en hoe heech is de […]

Hole – Celebrity Skin

Karl Amadeus Hartmann, Concerto Funebre

wy binne benijd!

Frysk! Wurd! Boek!

Lêstlyn foel myn sykjend en speurjend each op de side http://www.frysk-wurdboek.nl/. Op dizze side kinne jo “Een zeer uitvoerig Fries woordenboek” dellade. Spitigernôch slagget dat net by de Word-ferzje, en de Open Office-ferzje wurket net mei myn ynstalearre Open Office tekstferwurker. Dan bliuwt de pdf-ferzje oer. Yndrukwekkend meie jo wol sizze, dizze prestaasje fan Leksikograaf […]

Besprekken Eppie Dam bywurke

Poëzijbesprekken út it agryf fan de Leeuwarder Courant: Jan Ritskes Kloosterman (gearstalling Eppie Dam): Nije bloei (troch Janneke Spoelstra) Elske Kampen: Man en mem Eppie Dam: Fallend ljocht (troch Tsead Bruinja) Klik hjir foar it oersjoch.

Wolfgang Amadeus Mozart – Symphony No. 25 in G minor

Bearput Contrabas, it ferfolch

Ja, sucht… It is noch folle slimmer as tocht, en der komt noch mear… Klik hjir mar efkes foar in nije ôflevering fan de bearput Contrabas. Wat seine Abe de Vries en Teake Oppewal oer harren gearwurking mei de Contrabas en de warskôgingen dy’t Bart Droog en ik útgean litten hawwe?   Abe: ‘haat- en […]

Yn de werhelling: IT FRYSK MOAT STIKKEN!