Monthly Archives novimber 2014

Direkteur Fryske Akademy kin net staverje

Mei tank oan (ja, it kin!) ItNijs.nl.

Domme flater by artikel Volkskrant oer stavering

In goed stik yn de Volkskrant, al moat ik sizze dat de passaazje ‘De Fryske Akademy dwingt het Fries in een keurslijf om het maar zo veel mogelijk op een ‘echte’ taal te laten lijken.’ net sa handich fyn. ‘Sjogge jo wol?’ sille de anty Friezen sizze, ‘it is ommers hielendal gjin echte taal.’ Mar […]

Wybren Bultstra debutearret as dichter

Douwe van der Wal strijkinstrumenten

  Yndied, myn broer. http://www.douwevanderwalviolin.eu/

Literêre fytstocht: Ytsje Hoekstra + Updeet

Ik fytste niiskrekt efkes nei de LIDL om boadskippen te dwaan. Underweis trof ik Ytsje Hoekstra, ek op ‘e fyts. Wy diene beide krekt oft wy mekoar net seagen, mar dat wie net sa. Ytsje wie lilk op my, se luts in gesicht as in tuorre. Ja minsken: de boadskipper hat it wer dien! It […]

Aggie van der Meer oer har nije bondel by de Contrabas

“By de presintaasje ha ik foarlêzen. Ik hear net mear alles hiel goed, yn it rjochterear ha ik in apparaatsje, dy moat út en troch efkes bysteld wurde, dan kin ik noch wat hearre. Myn oare ear ha ik gjin wurk fan. Dy docht it hielendal net mear haha. Nee, it foarlêzen hat my hiel […]

Nije Poll: Wat fine jo fan de Akademyplannen wat stavering en standertwurdlist oanbelanget?

Stimme kin oan de lofter boppekant fan dizze side.

No op ensafh.nl: It Staveringsliet!

It Duo von Däniken slacht wer ta! Klik hjir. No daliks. Ja, jo ek. Nee, jo net.

Nije ûntjouwingen Contrabas

Begripe jo it noch? Yn elts gefal hat újouwerij Liverse net allinnich de Contrabas, mar ek de gewoante fan Breukers om kritikasters te bedriigjen oernommen: ‘Op 14 november 2014 verklaarde Henk Verweerd van uitgeverij Liverse dat De Contrabas  per 1 november een imprint van Liverse geworden was. Dat was gebeurd zonder de betrokken auteurs in te lichten. Verweerd wees […]

Nije layout tresoar.nl

No, dat liket der op!