Monthly Archives novimber 2014

Mei dizze persoan dogge Abe en Teake saken

Hoi jonges en famkes, ik bin wat griperich, dêrom net sa aktyf hjirre. Komt hielendal goed. Ik woe jim nochris wize op de persoan Chr. B, dy’t ik yn it ferline as freon beskôge. Lykwols, sûnt er gjin stânpunt ynnimme woe wat de email-affêre fan Abe de V. oanbelange, binne de ferhâldingen minder wurden. En […]

The Cranberries – Zombie

De Nachtrider total loss!

No, dat is my ek wat. De NachtRider – Frysk altydblêd oer boeken. It blog dat net ien boek behannele hat… En earder wie it in soarte fan nijsblog.     Koartsein: (alwer) in folslein mislearre projekt fan Abe de V…   Noch efkes neitinke wat wy jûn ite sille.    

Anne Popkema oer Teake en sa

Efkes knipp’n en plakk’n fan Facebook. ‘Alde Meuk’ is no nammers àl wer fia de Afûk Websjop te bestellen. Mar Aggie van der Meer har nije bondel noch net. Anne Tjerk Popkema Do giest hjir te koart troch de bocht, Knilles. Teake hat hjir gewoan in fleurich praatsje hâlde wollen om in fleurich barren te […]

Stikje gedicht

Heden. Google Streetview is fernijd. Dit is Dinie har winkel en achter de boppeste rútsjes hat Knilles syn wurkromte… In grutte souder. Justernacht in gedicht kwytrekke omdat de autosave fan in Android programme net wurke. Sil aansens sjen oft ik it wer rekonstruearje kin… Wy hawwe bakte rjappels mei stikje fleis en raukost iten.

Pink Floyd – See Emily Play

Literatuerbefoarderer Oppewal swijt oer misstannen by de Contrabas + Updeet

Ja, ik bliuw der oer trochgean oant dat der antwurden komme. By de presintaasje fan de nijste útjeften fan HotSum/de Contrabas hâlde de baas fan de Fryske skriuwers, te witten Teake Oppewal, literatuerbefoarderer te Ljouwert, in praatsje. Oer de útjefte ‘Alde meuk?’ sei er ûnder oaren it folgjende: Dêrom binne wy fan it sirkwy sympoasium […]

It Swijen fan HotSum

By HotSum is it stil. Ytsje Hoekstra, Gerben de Vries, Jetske Bilker en Abe de Vries: se swije. Hoe sit it begelyks mei de troch De Vries oankundige essaybondel? Giet dat noch troch neidat de Provinsje de subsydzje foar in earder essay-projekt ynlutsen hat? ‘Om 15 novimber hinne ferskynt by útjouwerij De Contrabas yn Utert […]

The Raveonettes – Summer Ends