Monthly Archives desimber 2014

Betûfte Wraps + updeet

Op de side fan NPE Nieuwsblog steane no de konklúzjes fan Dossier de Contrabas. Lês it mar goed minsken fan HotSum, jimme dy’t noch altyd betrouwen hawwe yn Chrétien Breukers. Abe de Vries, Jetske Bilker, Ytsje Hoekstra en Gerben de Vries, jim bedoel ik. Mar ik kin my der ek wol wat by foarstelle, want […]

Cantus Cornelius I

Letterhoeke Tresoar hast folslein yn it Hollânsk

Ja minsken, ik haw efkes oant it turvjen west wat de nijste Letterhoeke fan Tresoar oanbelanget. Ek hjir liket it Frysk stadichoan te ferdwinen. Se moatte har skamje, dêr oan ‘e Bûterhoeke. 16 siden yn it Hollânsk, 9 yn it Frysk. Sa binne de ferhâldingen. Wy ite jûn bakte rjappels mei hin.

Krystliet fan Knilles

  Alwer in Krystliet fan Knilles! Net skrikke, it is yn it Hollânsk…

Prokofiev: Oarloch en Frede

Ljouwerter Krante jout romte oan Friezehater Peppelenbos

Ja, sa is’t mar krekt, lês hjir mar… : ‘…en daarom kon Komrij in het Nederlands dichten en niet in het Fries. Gelukkig maar.’ Ik begryp wier net wêrom dizze anty-Fries de gelegenheid kriget en ferkundigje syn mislike praatsjes oer Fryslân en de Friezen yn in Fryske krante. Wat fine jo eins fan Coen Peppelenbos? […]

No op ensafh: Trystliet 2015

In nij Krystliet fan Duo von Däniken… Tige oangripend. Klik hjir…

Sa sjocht in asylsiker der út, neffens ItNijs.nl

  http://www.itnijs.nl/2014/12/gemeente-gjin-asylsikers-yn-riis

No yn ‘e boekhannel: ‘Erfskip en Krisis’, nije essays fan Abe de Vries

Ingrid Wagenaar (PVDA) oer it staveringsbeslút