Monthly Archives desimber 2014

The Frisians reinvented money

‘It starts with the Frisians, with a change of climate and the fall of Rome. Pliny the Younger had mentioned that there were people on the edge of the world who lived cut off from the mainland by marshes. They were sea people, he announced, and all they had in their lives was fish, so […]

‘Sinnestriel op it Offermês’ stiet online

Ik fûn fannemiddei in âld diskette, mei dêrop myn twadde bondel ‘Sinnestriel op it Offermês´. It hie doe noch de titel ‘Frysk bloed en ûfos’ en wie noch mei WP 5.1 skreaun. Ik haw der in PDF fan makke. Jo kinne it dellade. En lêze. Koperative Utjouwerij 1997. Omslach Anne Feddema.   Hjir klikke Of op […]

It lêste Frysktalige boek

Faaks efkes op it plaatsje klikke foar in better byld.

Psst… ensafhke keapje?

 

Hanno Brand: Hoeksfrysk

Minsken minsken, it is noch slimmer as dat ik tocht. Hanno Brand wit wier net wêr’t er it oer hat as it giet om de Fryske taal. En dat is direkteur fan de Fryske Akademy. De man soe tsjin himsels yn beskerming nommen wurde moatte. Tank oan Meindert Reitsma op Facebook, dy’t skreau: ‘Neffens de […]

By Tresoar, 28-11-14