Monthly Archives maart 2015

Gerard Rêve…

Ofrûne nacht dreamde ik dat ik by Gerard Reve op besite wie. Yn syn boekekast stiene aardich wat Fryske boeken, dat seach ik oan de pompebledsjes op de rêch fan de boeken. It wie net yn Greonterp, mar yn ien as oar rychjeshûs. Hy wie tige freonlik, mar sei net in soad. Mear wit ik […]

Fers2 stoppet! + Updeet

Ut betroubere boarne haw ik it berjocht binnenkrige dat Fers2 der mei ophâldt. No, it is ek net sa’n grut ferlies foar de Fryske Literatuer. Marzjinaal gepiel, sûnder eigen gesicht. En dy layout! Ferskriklik. Tabé! UPDEET: Grapke!

Douwe Kalma te gast by Duo von Däniken

Hiene jo him al heard? De nije von Däniken? Nee? Ik wist wol, jo doge net alhiel. Klik hjir  

Bakt kassafamke

Hjoed foar it earst dit jier wer ris in aardich ein fytst. De kop hat al wat kleur krige fan de maartsinne. Ik haw myn okkerdeis oanskafte DAB-radiootsje ek efkes goed útteste kind, en it wurket as in tierelier. Gjin steuringen mear, en in glêshelder lûd. Yn Gytsjerk wat boadskipkes dien yn de lokale AH. […]

Joy Division – The Documentary

Frâns Kuipers komt op foar it Frysk?

Ha! De Frysk&Frij killer Frâns Kuipers hie in ynstjoerd stik op itnijs.nl. De man komt op foar it Frysk, seit er. Ik haw der efkes op reagearre. Lêze mar: http://www.itnijs.nl/contact/

COCTEAU TWINS, TREASURE

Yn de werhelling: Duo von Däniken, mei Abe de Vries yn ‘Lettergek’

Knilles by Cambuur

It wie yn it skoft, fandêr dy lege stuoltsjes. Wy hymje de boerkes fan it Fean wer yn ‘e nekke!