Monthly Archives april 2015

Kont, fan Duo von Däniken

No te beharkjen by ensafh! ‘Duo von Däniken hat in nijsgjirrich liet makke oer in wichtich ûnderdiel fan de minsklike anatomy.’ http://www.ensafh.nl/?p=40072

Nijs! Fúzje Kistwurk en Fers2!

    Fan in betroubere ynformant. Eeltsje Hettinga en Elske Schotanus, fan it eartydske Kistwurk en Abe de Vries en Friduwih Riemersma fan it yn problemen ferkearjende Fers2, sille tegearre in nij Frysk literêr tydskrift meitsje. Op dit stuit is de namme fan it tydskrift noch net bekend. Der sille fjouwer papieren nûmers yn it jier […]