Monthly Archives juny 2015

Turandot, Puccini

Neat oan ‘e hân mei Knilles hear! Mar ik haw it wol in bytsje hân mei bloggen. Faaks komt it wer.

Karlheinz Stockhausen – Strahlen

27 en 28 juni: Knilles yn Fryslân DOK: Fan bûgjen frjemd?

No, it is wer safier: jo eigen Knilles komt op ‘e tillevyzje.  Utstoerdata binne 27 en 28 juni, op Nederlân 2 en de Omrop sels. Hjirûnder alfêst de trailer! Sjoch ek op it bloch fan Timo Jepkema, de regiseur.

Ried fan de Fryske Beweging kin net staverje en is ûnbeskoft

Heden, jo skriuwe ris wat oer de minne stavering yn de tweets fan de Ried fan de Fryske Beweging. Wat jo werom krije: in grutte bek.  

Shortlist Gysbert: Wêr is it aventoer?

No,: ‘De advyskommisje foar de Gysbert Japicxpriis 2015 hat de shortlist bekendmakke mei trije Frysktalige proazawurken.’ Tsja, ik haw dizze boeken net lêzen, en sil dat ek net dwaan. Twa fan de nominearren binne streekrjochte braakmiddels, dat dêr sil ik myn tiid net mei fergrieme, en it oare boek liket my frijwat saai. Giet oer […]