Monthly Archives july 2015

Fekânsje!

foto efkes oanklikke Oer in wykmannich (of as der har tige wichtige saken foardogge) bin ik der wer te bloggen.

Reaksje Remco van der Leeuw

Ik krige  juster op Twitter fan Remco van der Leeuw dizze reaksje: It wie nei oanlieding fan dit blog. It is faaks wat omslachtich, en net foar elkenien te folgjen en reagearje fia Twitter, dat ik doch it hjir mar efkes. Van der Leeuw skriuwt: ‘Ik tink dat it in goeie kar is om mear […]

“Symphony 10” Mahler

Skanomodu: âlde wivepraat

No haw ik de oarspronklike tekst yn it Deiblêd net lêzen, mar my tinkt dat de ynhâld sawat itselde wêze sil as yn dit artikel. De tekst wie my earder ûntkommen. Ik sitearje Skanomodumantsje Remco van der Leeuw: ‘Ik tink dat it in goeie kar is om mear te sjen nei de kant fan meartalichheid […]

Lekkel!

Aaifoon fretten

Ha goeie. Ik bin wat oan it downgraden wat telefoan en tekstferwurking oanbelanget! Fûn op it geweldige Vetusware.com in wp5.1. dy’t it ek treflik docht op myn âlde Toshiba T 1910. En ik haw in Windows-foon kocht ynstee fan myn Aaifoon. Hat it measte mei it batterijgebrûk te krijen. Yn de telefoanwrâld is Windows op […]

Boycott anty-Frysk kafé De Brass!

Lês en huverje: yn it Ljouwerter café De Brass (yn Eric Hoekstra syn stikje wurdt it by fersin De Bras neamd) wurdt it de klanten ferbean en praat Frysk! Dat freget om aksje en in boycott!  

Elske Schotanus wegeret trui ôf te stean foar Tresoarkolleksje

De Trui is ek te sjen yn ûndersteand filmke:

Ús

‘Radio- en telefyzjespots foar in selsstannich Omrop Fryslân’ Bêste Omroppers, in aksint op in haadletter wurdt oer it generaal net geef achte troch tûke taalmantsjes en -wyfkes. Jûn Bamy en Nasy, mei pindapoep.

Yn de werhelling: Klaus Schulze, Bayreuth return