Monthly Archives july 2015

Snakkerbuorren, Iepenloftspul

Heden Hitskes, Knilles en Dinie wiene juster by it Iepenloftspul fan Snakkerbuorren. It soe earst middeis plakfine, mar, jo hiene it grif sels ek murken, it waar iggewearre wat tsjin, sadat it ferpleatst waard nei de jûntiid. Ik moat sizze, in hiel aardich stik hear. Mar de skriuwer wie ek net ien fan de minsten: […]

JENUFA Leoš Janáček

Fisk en it swurd

Jo binne dochs wol abonnee fan ensafh? Oars meie jo net fierder lêze, ik hâld dat yn ‘e gaten, Big Knilles is watching you… No, wat ik sizze woe: in wike lyn kaam it Germanenûmer fan ensafh út, mei û.o. in tige koarte ferhaal fan myn hân, en in essay fan Piter Boersma oer Germaanske […]

Hub fan pasta

Jawis, it is wat switterich hjir op myn grutte souder yn it âlde sintrum fan De Hoofdstad, mar ik haw hjir in aircooler foar my oan it wurk, dat ik oerlibje it wol. Kyk es an, der is in nije eh… Hub oan it Frysk-digitale firmanent ferskynd: Redbot. Aardich betocht, dy namme, hear. It oertsjûget […]

Grunte Pier!

Foar hjoed ferwiis ik jo efkes nei it liedende Frysk-literêre tydskrift ensafh. Duo von Däniken presintearret dêr Grunte Pier!