Monthly Archives septimber 2015

Skilderij fan kopij

Hmm… Se hawwe hjoed in skilderijke op Skanomodu setten. Noch altyd gjin kopij binne krigen blykber…   Wy hawwe Bamy iten

Krisis by Skanomodu?

Lit ik begjinne mei de konstatearring dat ik it Y-Skrift fan Skanomodu in waarm hert tadraach. Nee, dat Mienisme fyn ik hielendal neat, bûltsjeblazend suertsjepraat, mar fierders steane der geregeld tige nijsgjirrige bydragen yn dit digitale tydskrift. Of moat ik stiene sizze? Ommers, de lêste bydrage is fan 25-09-15… It is no 29-09-15. Der wurde […]

Wolf, nij gedicht fan Knilles

De ôfrûne tiid tige drok west mei myn nije bondel. Op ensafh.nl alfêst in priuwke… http://www.ensafh.nl/?p=41847

De Paus as Rocker!

[soundcloud]https://soundcloud.com/believedigitalitaly/wake-up-go-go-forward[/soundcloud]

Ravel: Piano Concerto yn G major

Kalkmann

Heden, efkes weromkomme op myn blochke oer Durk syn €5.000 foar oersettingen… Ik lies krekt dat der meikoarten in Dútske oersetting fan Van der Ploeg syn ‘Reis nei de Kalkman.’ Meindert Reitsma op Facebook: ‘Van der Ploeg liet dit los fannejûn by Swalk.’ Ik haw bamy iten. Sit noch allinnich yn de karavaan yn Gaasterlaan.

Alexander Scriabin – Symphony No.2

Wêr is Durk syn € 5.000 bleaun?

No, jim hawwe it al sjoen fansels, myn profesije wat de Gysbert 2015 oanbelanget is útkommen: de hear Koos T. hat him krigen. Moai foar de man. Wat, nammers, is der op ‘e hispel kommen fan de €5000,- foar oersettingen fan it oeuvre fan Durk van der Ploeg, de foarige winner fan de proaza-Gysbert? Fjouwer […]

Allan Pettersson, Symphony No. 6

mozart piano concerto 21