Cornelis van der Wal

Moanne: desimber 2015

  • Poll Rink van der Veldepriis 2016

    Ha goeie,   jim kinne stimme lofts boppeoan de haadside.

  • Yn ‘e werhelling: Duo von Däniken mei Frysk Prairiehynder

  • Fakatuere’s by fers2.eu!

    Tsjong, it bliuwt behelpen hear, mei dat nije Frysk-literêre tydskrift fers2.eu. Sjoch ris nei de folgjende twa foarbylden: ‘xsjoen’. Just, jawol. My tinkt: der is ferlet fan in fakatuere foar in korrektor by Fers2.eu De opmaak is ek in bytsje eigenaardich: Noch in fakatuere alsa, foar ien dy’t de teksten in bytsje kristlik op it…

  • Lohengrin

    Hee, ôfrûne nacht ien fan de lêste kaartsjes kocht foar de konsertante útfiering fan Wagner syn Lohengrin yn it Concertgebouw op de 20e novimber oansteande. Nuver, mar ik haw der noch net earder west, yn dat wrâldferneamde gebou. Benijd nei dy unike akûstyk! En de Lohengrin ek noch net earder op de Bühne sjoen.