Monthly Archives maaie 2016

Sergei Eisenstein: Staking

Knilles by it snekloket

Koarte kursus sirkwy.nl. Dei sân fan steuring

It hat bliken dien dat net elkenien begrypt wêr’t it oer giet mei dy database fan sirkwy.nl. Ik kin my dat skoan yntinke, want de side stekt frijwat eigenaardich ynmekoar. No sa, in lytse kursus alsa. Gean nei sirkwy.nl, ús *kuch* literatuerside. Lofts boppe stiet ‘Wa’. Dêrmei wurde de Fryske skriuwers bedoeld. Ja, jo moatte […]

Skandalich: dei seis fan steuring op sirkwy.nl

Moarn sil it in wike lyn wêze dat de skriuwersdatabase fan sirkwy.nl net mear te berikken wie. En dat no’t ik dy ynformaasje nedich bin foar in stik dat ik skriuw. Wêrom krije wy net te witten wat der krekt te rêden is? Is de hiele database ferlern gien? It soe in grof skandaal wêze. Juster […]

Dei fiif: Steuring Sirkwy.nl wurdt neat oan dien

De ferantwurdliken soene dien krije moatte. No sa. Jûn tink sneks.

Dei fjouwer: skriuwerssiden sirkwy.nl noch hieltyd net te berikken

No tinke jim, Knilles hat de gek mei sirkwy.nl, mar neat is minder wier. No ja, it is mislearre as ‘literêr poadium’ en op noch wol mear fronten, mar de skriuwersdatabase is in moai ding, dêr sil ik neat fan sizze. Ik woe alsa in deimannich lyn wat ûndersyk dwaan, en dat kin no dus […]

Dei trije: Noch hieltyd steuring op sirkwy.nl

Mar moandei sille de technyske mantsjes en wyfkes wol wer werom fan fakânsje wêze… It liket fansels nearne nei…

Noch gjin ferbettering by sirkwy.nl…

Webmaster is mei fakânsje tink… It is tryst…

Sirkwy.nl: alle skriuwerlinks binne dea + updeet

No wit ik net hoelang it al mis is, mar ik soe, efkes tsjekke, ris sjen by in sekere Cornelis van der Wal op Sirkwy.nl. Wat bliken docht: der is hielendal gjin ynformaasje mear te finen, oer hokfoar skriuwer ek. Alle links binne dea. Faaks binne se der mei oan ‘e gong, mar dan soe […]

Koos Tiemersma skriuwt eroatyske roman!