Cornelis van der Wal

Moanne: july 2016

  • Gjin nijs

    Efkes gjin nijs hjirre! Mar alles is goed. As der skokkende saken mei te dielen binne oer de Frysk-literêre wrâld dan sil ik my wer melde…

  • Ferkiezing Dichter fan Fryslân wurdt taret

    Understeande mail komt út in tige betroubere boarne, nammentlik fan Anne Feddema. Der binne noch trije oare dichters oanskreaun, ik neam se mar net. Feddema docht yn elts gefal net mei oan it petear. Ik persoanlik fiel my net roppen om oan de ferkiezing mei te dwaan. De Dichter fan Fryslân kriget €2500,00 jiers foar…

  • Nij: alternative poll foar de Obe Postmapriis 2016

    Jo kinne stimme, lofts boppe op de startside. De net al te deskundige sjuery hie Geart fan der Mear oerslein, dat ik haw syn oersetting fan David Copperfield sels tafoege.