Cornelis van der Wal

Moanne: septimber 2016

 • Grutte Pier Net oer de holle sjoen troch de Moanne + rektifikaasje

  Niiskrekt de nijste Moanne efkes trochblêde yn de byb, faaks moat ik dit nûmer mar ris oanskaffe, want der sit in tige nijsgjirrige bylage by oer de Fryske opera. Tige spitich dat skriuwer Liuwe Westra myn lytse elektroanyske opera Grutte Pier oer de holle sjoen hat! 🙂 REKTIFIKAASJE: De opera wurdt al neamd yn it…

 • In grut yntellektueel

  It is wer ris safier, in digibeet skriuwt in stikje dêr’t út bliken docht, dat er mient dat Facebook itselde is as it ynternet. Diskear is it de hear Ferdinand de Jong, dy’t in folslein ûnbegryplik blochke skriuwt nei oanlieding fan in Facebookberjocht fan Elske Schotanus. Jim witte fansels dat frou Schotanus net  by my…

 • Feilich op Facebook

  Ja it is wier, it skriuwen fan in blochke is in bytsje in útstjerrende saak, alteast wat de Frysktalige bloggers oanbelanget. Dat jildt ek foar ûnderskreaune, ik haw der net alle dagen mear nocht oan. Aldergeloks hat Sigrid Kingma it blogjen oppakt. Har blog oer útjouwer Goasse Brouwer (Frysk en Frij) is no al in…

 • De tûke sjoernalisten fan It Nijs.frl

  Haha, ja, it binne tûke sjoernalisten, de minsken fan ItNijs.frl.! Myn ‘protest’ tsjin it feit dat Geart fan der Mear net op ‘e shortlist fan de Obe 2016 stie wurdt alhiel serieus nommen… Dit is yn elts gefal de einstân fan myn poll:   Moai oars dat de oare Geart de priis wûn hat! Mar…

 • Knack den Tresor!

 • Abe de Vries syn Nachtrider wer online!

  Ja, it is wier, it frijwat mislearre projekt fan Abe de Vries is wer ta libben kaam! Wat wie dat ek al wer, dy Nachtrider? De Vries skreau yn 2011: ‘De NachtRider bringt bydragen oer literatuer, muzyk, media en byldzjende keunst. De NachtRider skriuwt yn it Frysk, mar sjocht ek oer de provinsjegrinzen. De NachtRider…