Cornelis van der Wal

Moanne: novimber 2016

  • Boektrailer Wolf yn harnas

  • By krityk gjin opdrachten mear

    Ik sitearje Josse de Haan op Abe de Vries syn Facebook: 1. Ik krige in utnoeging fan it Skriuwersboun om mei bestjoerders en oare pommeranten yn desimber oan de mienskiplike trôch te iten – wurklist: de fraach beantwurdzje – wat moat it wêze ‘lân fan taal of lân fan talen’ (in linguïst hâldt in ynlieding).…

  • 04-12-16: Presintaasje njoggende boek fan Cornelis van der Wal

    Utnoeging Graach noeget Utjouwerij Hispel dy/jimme út foar de presentaasje fan Cornelis van der Wal syn njoggende boek, de dichtbondel Wolf yn harnas. It sil heve op snein 4 desimber 2016 om 16 oere yn café ‘t Lieverdje, Baginestrjitte 63, 8911 DN, neist it earder Poppoadium Romein, yn Ljouwert. Ynrin om 15.30 oere. Der sil…

  • Nije bondel: Wolf yn harnas

    Oer sawat in moanne ferskynt myn nije bondel Wolf yn harnas, by útjouwerij Hispel. Der is ek in presintaasje, dêr kom ik letter op werom. Hjir alfêst de foarkant fan de bondel, makke troch Jelle Post.