Cornelis van der Wal

Moanne: desimber 2016

 • Ons zijn zunig

  Sjoch ris oan, fjouwer boeken foar €3,00. By de Ljouwerter byb. En juster kaam ek it earste diel fan Liuwe Westra syn Tolkien-oersetting troch de brievebus. Fia Boekwinkeltjes, foar €10,00. Jûn ite wy by de snekber.

 • Alde Doazen: Buorfrou by De Krystbeam

   

 • Bespotlike tsiis

  Nee, ik haw net meidien justerjûn. Ik bin skriuwer, dat ik skriuw leaver. Al in moaie opkomst oars by de demonstraasje foar better Frysk ûnderwiis. Mar wêrom sa’n bespotlike namme betocht: Sis Tsiis? Dat slacht ommers nearne op. No ja, it is foar de goede saak, sille wy mar tinke. Jim sille faaks tinke: pakt…

 • Sirkwy: amateuristysker kin it net!

  Juster krige ik in (automatisearre) mailtsje fan Teake O., ús tige *kuch* wurdearre literatuerbefoarderer: Achte frou, hear, Jo hawwe in account op sirkwy.nl – of alteast, jo emailadres stiet yn de list fan brûkers. Mei dizze mail lit ik jo witte dat de sirkwy-site in nij cms (behearssysteem) krijt en dat it dan net langer…

 • Besprek Wolf yn harnas troch Josse de Haan

  No, sjoch ris oan: in besprek fan ien dy’t àl poëzij lêze kin… Besprek bondel Wolf yn harnas fan Cornelis van der Wal

 • Ynstjoerd brief nei L.C. (net pleatst…)

  The Passion? It is net gebrûklik dat in skriuwer mei in ynstjoerd stikje reagearret wannear’t syn boek yn de krante besprutsen wurdt. Ik meitsje in útsûndering foar it besprek dat Eppie Dam oan myn dichtbondel Wolf yn harnas wijd hat (Freed 16-12). Dam kin it grutste part fan myn bondel net neikomme, dat mei noch…

 • Abe kreaket wer in Hispel-bondel ôf! (2)

  Dit skriuwt Henk van der Veer op Twitter: In reply to Cornelis van der Wal Henk van der Veer @henkvdveer 1d @Knilless Súver bij ut onbeskofte om’t ou su’n flutresênsy! Wêrom hier nòch langer op reageare? Gewoane negeare! #snekeradfys Ik haw kontakt socht mei de kultuerredaksje fan it FD, wat de Abe de Vries syn…

 • Abe kreaket wer in Hispel-bondel ôf!

  Efkes op ‘e foto klikke. Haatkampanje tsjin ensafh/Hispel giet gewoan troch en de FD-redaksje fynt it bêst. Ik sei it al earder, mar guon woene it net leauwe. Dat kin ik my yntinke, mar dochs is it wier. No, lês myn blochkes der mar op nei: hjir en hjir. Yn it FD fan hjoed is…

 • Trije stjerren fan Eppie foar ‘Wolf yn harnas’

  Heden, mar leafst trije stjerren *kuch* fan Eppie Dam kriget Wolf yn harnas yn de Ljouwerter. En no aanst ek noch Abe (in grutte freon fan Eppie) yn it Deiblêd! Ik wol der net al te djip op yngean, mar de lêzer sil sels wol sjen dat Dam wat in min sin hie. Wat moatte…

 • JK, in krystgedicht út ‘Wolf yn Harnas’

  Klik hjir foar de pdf Klik hjir foar de foardracht