Monthly Archives desimber 2016

Utjouwerij Grotesk kin net Frysk skriuwe…

No, heden, dat jout net folle betrouwen, in útjouwer dy’t sels net skriuwe kin… Yndied, it is grotesk…   Jûn hinnepoatsjes mei wat der by.

Wolf yn harnas te keap

Aardich wat publisiteit om de bondel hinne. Jo kinne de Wolf hjir online bestelle. Hjir stiet in stikje oer de presintaasje, en hjir en hjir ek. It wie in moaie middei, elkenien tank foar de oanwêzigens! Jûn bamy tink.

Petear yn Ljouwerter Krante

In aardich petear hân mei Sietse de Vries. Ja, it kin!   Foto’s efkes oankilkke. Faaks 2 x.