Cornelis van der Wal

Moanne: maart 2017

 • Brekkend: Fúzje Skanomodu en Fers2

  It folgjende nijs krige ik justernacht fan in ynformant dy’t anonym bliuwe wol: ‘Nei petearen tusken de redaksjes fan digitaal literêr tydskift Fers2 (Abe de Vries en Friduwih Riemersma) en it ‘ynternettydskrift troch en foar jonge Friezen’ Skanomodu (Meindert Reitsma, Nienke Jet de Vries en Jan Ybema) is besletten de lapen gear te smiten. De nije…

 • Besprek ‘Wolf yn harnas’ troch Jelle van der Meulen

  De lezer van de achterflap van deze nieuwe bundel wordt overdonderd door een stortvloed aan kwalificaties. Ook worden de gedichten in deze bundel vergeleken met het werk van de Franse decadente symbolist en visionaire dichter Arthur Rimbaud tot wie ook Slauerhoff zich aangetrokken voelde. En de achterflap stelt veel vragen, maar geeft geen antwoorden, want:…

 • Lân fan Taal kin gjin Frysk skriuwe

  Sykje de flaters! Wy binne grutsk op Lân fan Taal!

 • LF2018: Fryslân hat gjin heechweardige keunstners

  Sjoch dit artikel yn it AD. Lêste alinea: De zegsman bevestigt dat er geen Friese kunstenaars betrokken zijn bij ‘Eleven Fountains’ maar dat heeft volgens hem alles te maken met de uitstraling van het project. ,,Omdat we zoveel mogelijk internationale bezoekers willen trekken, is gekozen voor hoogwaardige kunstenaars waar veel mensen op af komen.” Lekker iten…

 • Klaas Marten Hempenius wol graach Provinsjedichter wurde

 • Prokofiev – Symphony No. 1

 • Nije side Sirkwy: in resinsje

  It wie my ûntkommen, der binne neffens my ek gjin (parse)berjochten nei bûten brocht, mar de nije side fan Sirkwy stiet al in deimannich online. Litte wy net al te negatyf úteinsette: it sjocht der in stik fleuriger en oantrekliker út as de âlde, grize side. Jo wurde oars al wat senuweftich fan dat hinne…

 • Dichters binne gratis

  Fansels kinne der útsûnderingen makke wurde, mar ik hie my okkerdeis foarnommen en draach tenei net mear fergees myn fersen foar, der moat wat tsjinoer stean. En dan rekkenje ik net op bakken mei jild, mar hielendal neat – is neat. Ik moat (foar in part) fan myn keunst libje, dat sa. Dat wurdt jo…

 • No op ensafh.nl: Lettergek! mei Klaas Jansma

  Klaas Jansma ûntfangt yn syn romrofte programma ‘Lettergek!’ de dichters Jelmer Soadsma en Appie El-Hazred. It is in skokkende útstjoering wurden… Sjoch fierder by Duo von Däniken op ensafh.nl

 • Thomas Adès – Polaris