Monthly Archives maart 2017

Oer Wolf yn harnas (bywurke)

Oer Wolf yn harnas: Eppie Dam: ‘Echte Knilles-fersen. Wat dat binne, ha eardere bondels oantoand: wrange, soms morbide, tagelyk luchtige, altyd yn Van der Wal-humor bebiten gedichten.’ Klik hjir. Josse de Haan: ‘Van der Wals poëtika moat ferovere wurde – it is eksistinsjeel wurk en gjin yllustraasje by de wurklikheid, of in imitaasje fan dat […]

Besprek ‘Wolf yn harnas’ yn it Frysk Deiblêd

No sa, in ynhâldlike resinsje mei in soad ynsjoch: it kin dochs. Abe de Vries oer ‘Wolf yn harnas’. Efkes op ‘e foto klikke.  

Anna Tilroe: Kulturele Haatstêd

Dit lies ik krekt op it bloch fan Henk van der Veer: ‘Dat artikstyk leider mefrou Anna Tilroe na afloop fan dizze bijeenkomst mij op groan fan bovenstaande bewaering útmaakte foar ‘leugenaar’ en ‘schreeuwer’ fon ik der fer bij deur. Ut seit mear fan har as fan mij!’ It giet hjir fansels om it pleatsen fan […]

Amateurisme Skriuwersboun slacht wer foar master op

Nee, fansels doch ik net mei, oan dy Ferhalewedstryd. Ik wol neat mei dat Skriuwersboun te krijen hawwe fansels. Ik siet oars al mei in fraachke: hoe heech is dy jildpriis no eins? In tsientsje? Fiiftûzend? It stiet der net by. Hiel apart. Dit stiet op ‘e side fen it Boun: ‘De bêste trije ferhalen […]