Monthly Archives maaie 2017

Fryske Literatuer op LF2018?

Nee.

Besprek ‘Kleur’ út Wolf yn harnas

Arjan Hut besprekt yn it Frysk Deiblêd it gedicht ‘Kleur’ út myn nije bondel Wolf yn harnas.   Efkes oanklikke foar in goed byld.  

Knilles by Trotwaer online

No, is ‘t net in merakel? Alle edysjes fan Trotwaer, doe’t it noch net anneksearre wie troch de Moanne, steane online. Der steane ek artikels fan en oer my yn, klik hjir as jo dat nijsgjirrich taliket.   Jûn fisk mei bakte rjappels en slaad

Direkteur LF2018 oer it karakter fan de Friezen: It is neat en it wurdt neat

Tsjong, de Belg Lieven Bertels, direkteur fan Kulturele Haadstêd Ljouwert 2018 (of hoe’t it no ek mar hjitte moat), dy’t nammers in Goaisk aksint oanleard hat, mient de folksaard fan de Friezen te kennen. It is in tige arrogant mantsje, dat die al earder bliken. Kin dy man ek gau fuort? Hy mient ek dat […]