Cornelis van der Wal

Moanne: july 2017

  • Kollum: De ‘Moannefikaasje’ fan de Fryske Literatuer + update

    Foar’t ik mei myn eigentlike ûnderwerp úteinset: wat in ynfloed hat myn foarige kollum op de nominearren foar de Gysbert 2017 útoefene! De fiif útkarde poëten binne tige kjel wurden fan it foarútsjoch om oeren lang op it foarste bankje fan de Boalserter Broeretsjerke sitte te moatten, martele troch ûnwissens, en dan te hearren krije……

  • Literêre fytstocht: wa binne dit?

    Wa werkent de twa hearen en de twa dames? Fannemiddei, krekt bûten Hylpen. Literatuerkenners witte it daliks… Efkes op ‘e foto klikke…    

  • De horoskoop fan Obe Postma

    Ik bin dwaande mei it boek In libben dat bloeide nei syn aard  fan Tineke Steenmeijer-Wielenga en Geart van der Meer. De earste tritich siden binne tink net bedoeld om te lêzen, it is klearbare genealogy, net troch te kommen alsa. Allinnich mar nammen en data. It liket der op dat it fierderop yn it boek wat…