Monthly Archives augustus 2017

Lân fan Taal: jo binne in taalplysje!

Oernommen fan Twitter:  

Lân fan Taal kin net Frysk skriuwe (diel safolle)

Lân fan Taal… It liket langer in bespotlike fertoaning te wurden, hjir by ús om ‘e hoeke. De Lân fan Talers meie net oer Fryske poëzij en kinne gjin Frysk skriuwe. Dat lêste bewize se no ek wer. Om jin dea te skamjen! It Nederlânske WIJ wurdt yn it Frysk WY en net WE! WE is […]

It is dien

Mystyk en literatuer

Justerjûn hie’k in, neffens de taskôgers, slagge foardracht by de ISVW. Fjirtjin Fryske fersen foarlêzen. De kursisten krigen de Nederlânske oersetting der by. Nee, soks fine jo fansels net yn Fryslân!