Cornelis van der Wal

Moanne: septimber 2017

 • Besprekken Eppie Dam bywurke

  Eppie Dam is stoppe mei it besprekken fan poëzij yn de Ljouwerter Krante. It is my noch net bekend wa’t him opfolgje sil. Ik haw de ôfrûne jierren in argyf oanlein fan Dam syn besprekken fan Frysktalige poëzij yn de LC. Ik die dat ek al mei de eardere poëzijbesprekkers yn dizze krante, sjoch oan…

 • Sigrid Kingma: de boadskipper hat it dien!

  No, sjoch ris oan: de boadskipper hat it dien. It sil ek net sa wêze. Sigrid Kingma, dy’t sels de ferkiezing fan de Dichter fan Fryslân ûnjildich makke hat, fynt it not done dat ik dêr melding fan makke haw. Ik nim, foar de feroaring, ris wat fan Abe de Vries syn Facebook oer, dan hearre…

 • Koen Eekma (AFUK) denigrearjend oer Fryske skriuwers

  Dit stiet hjoed yn it Friesch Dagblad. Jo witte faaks dat de AFUK tenei de promoasje docht, wat Frysktalige boeken oanbelanget, earder wie dat in taak fan Tresoar. Eekma is de direkteur fan de AFUK, en dêrmei earstferantwurdlike foar de promoasje en ferkeap fan Fryske boeken. Is it no net nuver dat in persoan mei…

 • Nepnijs yn LC oer ferkiezing Dichter fan Fryslân

  Wat skriuwt Rixt Oenema yn de Ljouwerter Krante oer de ferkiezing fan Dichter fan Fryslân? Dichter Abe de Vries komt in verzet wanneer Poepjes zegt dat iedereen (dus ook eeEn hobby-poëet) een gedicht mag inzenden. Ze wil een dichter voor het volk. „Jo sneue poesyalbumdichter fan Fryslân-plannen…”, foetert hij. De Vries trekt zich meteen terug…

 • Nee, de ferkiezing fan Dichter fan Fryslân is net mear anonym

  Krije wy ek noch in offisjele reaksje fan de organisaasje?

 • Pieter de Groot: Lân fan Taal, allinne mar in Hollânsktalige oankundiging

  ‘Grif stilte foar de stoarm, dy’t Lân fan Taal hjit en yn 2018 oer Fryslân raze sil? Ien fan de ûnderdielen dêrfan is de saneamde Taalkaravaan, dy’t allerhanne festivals en eveneminten oandocht en dêr’t sneon al in foarpriuwke fan te sjen en te hearren west hat op de Admiraliteitsdagen yn Dokkum. Op de webside fan…

 • Sigrid Kingma hellet blog fuort

  Lit ik op it foarste plak  sizze dat ik hielendal neat op Sigrid Kingma tsjin haw. Krekt oarsom. Ik bin allinnich mar de boadskipper fan it minne nijs. Kingma hat, ûnbedoeld, mei har blog eigenhannich it hiele projekt Dichter fan Fryslân opblaasd. Dêr haw ik melding fan makke. It kollektyf DichterS fan Fryslân hat -sûnder…

 • Updeet Dichter fan Fryslân

  Updeet Dichter fan Fryslân Yntusken is dúdlik wurden (nei har eigen oanwizingen) dat Sigrid Kingma it fers It swijen nei Doede skreaun hat, en dat it fers Under de stêden net fan Arjan Hut is. As de organisaasje de kompetysje earlik spylje wol, dan moatte de oare twa kandidaten no ek mei namme neamd wurde. Bin oars tige benijd…

 • Ferkiezing Dichter fan Fryslân is net mear jildich

  Sigrid Kingma hat op har blog skreaun dat se ien fan de trije nominearren is foar de ferkiezing fan Dichter fan Fryslân. It gefolch is, sa’t ik it besjoch, dat de ferkiezing hjirmei ûnjildich wurden is, om’t de (ferplichte) anonimiteit fan de nominearren hjirmei ûnderút helle is. Sigrid sil it berjocht wol gau fuorthelje, mar…

 • Minne kwaliteit foarseleksje Dichter fan Fryslân

  No, minsken, hjir sit de takomstige Dichter fan Fryslân tusken. Ik wurd der net fleurich fan, om it mar sêft út te drukken.   Allinnnich it fers Under de stêden hat wol wat, mar it is noch net foldroegen. It gedicht Wâldpyk (Peter Tuinman) meie jo eins gjin poëzij neame, it is ien en al…