Monthly Archives febrewaris 2018

Besprekken Elmar Kuiper

Besprekken Elmar Kuiper 2017-… fan Frysktalige poëzij yn de Leeuwarder Courant. Gronologysk oardere, ôfkomstich út it argyf fan de Leeuwarder Courant. Klik hjir Yn de linker kolom fan myn haadside steane noch mear argivearre poëzijbesprekken.

Tenei benammen op Twitter

Ha goeie, Wa’t graach alle dagen Knilles lêst ferwiis ik nei myn Twitter-account. Langere stikken sil ik op dit blog publisearjen bliuwe.    

Rol fan Studio Roosegaarde by it wegerjen fan banieren bliuwt dubieus

Tekst: Facebook DichterS fan Fryslân Waterconnecting2018 hat ús juster ekskuzes oanbean foar de gong fan saken oangeande de banieren mei wetterpoëzij op it Wilhelminaplein. Se sille de banieren no sa gau mooglik út har behyplike hoekje yn it stedskantoar weihelje. En se ha ús tasein dat se ein april in goed plak krije by de […]

Banieren sûnder manieren

Hjirûnder stiet in statement fan DichterS fan Fryslân, dêr bin ik ek lid fan. It komt fan harren Facebookside.  Ik haw der neat oan  ta foegjen, útsein in stikmannich foto’s fan de poëtyske banieren. Dy steane ûnder it statement.   Waterlicht weigert Waterdicht Afgelopen weekend werd Lân fan Taal geopend op het Oldehoofsterkerkhof. Met het […]