Cornelis van der Wal

Moanne: maart 2018

  • Myn debút ‘In Nêst jonge magneten’ online

    Yn 1991 ferskynde by de Koperative Utjowerij In nêst jonge magneten, myn poëzijdebút. Yn 1993 krige ik foar dizze bondel de Fedde Schurerpriis. Fannemiddei haw ik de bondel digitalisearre. Jo meie der mei dwaan wat jo wolle. Klik op it plaatsje foar de pdf fan de ‘Magneten’. Ik haw ien gedicht, ‘Jeugd’ by fersin oerslein…