Cornelis van der Wal

Moanne: maaie 2018

  • Is Jetske wol lekker?

    @Fremibu2 alias Jetske Bilker op twitter: ‘Litte net-proazaskriuwers asjeblyft yn redaksjonele kommintaren fan ús literêre tydskriften har mûle hâlde oer wat Fryske proazaskriuwers dwaan of litte moatte.’ Piter Boersma krige 1998 de GJpriis foar proaza. Is Jetske wol lekker? Ut it foaropwurd fan ensafh nû 1, skreaun troch Piter Boersma. Efkes op ‘e foto klikke.