Cornelis van der Wal

Moanne: augustus 2018

  • Suterige Sweltsjes

    De Ljouwerter krante fan juster 29-08-18 Asing Walthaus skriuwt: Komende maand verschijnt een Engels overzicht van Friese teksten. ,,Het is ongeveer even dik als ons boek over het Normandisch’’, zegt de uitgever. Bijna vierhonderd pagina’s telt Swallows and floating horses, een overzicht van in het Fries geschreven teksten vanaf de twaalfde eeuw tot en met…

  • Besprekken Elmar Kuiper yn de LC bywurke

    Mei: Abe de Vries: Opskuorgebieten Tsead Bruinja: Hingje net alle klean op deselde kapstôk Syds Wiersma: Twintig liefdes een Saudade/ Tweintich leafdes in Saudade Klik hjir

  • Unsjogge sweltsjes

    Hmm… slim tradisjoneel omslach, fine jo ek net? Frijwat ûnsjoch en amateuristysk.  Meikoarten yn ‘e winkel! Dus, dit moat de belangstelling foar de Fryske Literatuer yn ‘e Ingelsktalige wrâld fuortsterkje. Jo eigen Knilles heart neffens gearstaller Ernst Bruinsma net by de Fryske Literatuer. Mar dat is ek net sa ferrassend foar ien dy’t as einredakteur…